:םיאבה םיטרפה תא אלמל שי רשק תריצי רשפאל ידכב
.ליימ-יא/סקפ/דיינ/ןופלט :םיאבה תודשהמ דחא תוחפלו החפשמ םש ,יטרפ םש:יטרפ םש

:החפשמ םש

:ןופלט

: דיינ ןופלט

:סקפ

:ינורטקלא ראוד
תבותכ

:ראוד את

:ריע

:דוקימ

:לע םיטרפב ןיינועמ
   
רשק רוצ | ליפורפ | החיתפ דומע

054-5455406 , 050-5274476 :דיינ ,45 ןובנ דוד - םימישגמ בשומ
03-9336594:סקפ 03-9336593:ןופלט