.1978 תנשמ ףנעב ,םינלבקה םשרב םושר ןלבק


,םיהבג יפל םיזוקינ רפע תודובע עצבמ

תויתשת ,הישעת ינבמל תויתשת
םיעצמ קודיהו רוזיפ ,םישיבכ

רשניפ םע רוזיפ טלפסא תודובע עוציב

,תובלתשמ תורצח חותיפ תודובע

טקבוב םע תודובע

יאלקחה רזגמב םיצע תריקע

.םישרומ תומוקמל ןיינב תלוספ יוניפו םינבמ תוסירה

רשק רוצ | ליפורפ | החיתפ דומע

054-5455406 , 050-5274476 :דיינ ,45 ןובנ דוד - םימישגמ בשומ
03-9336594:סקפ 03-9336593:ןופלט